U carusiaddru

In fondo era soltanto una gumbula con il tappo di terracotta, e senza manici. Se non fosse per quella lesione proprio sotto il collo dell’imbocco, ti poteva anche venire il sospetto che per utilizzarla dovevi tagliare il tappo… forse l’avevano fatta in quel modo per preservare l’aroma dell’acqua quando poi si sarebbe riempita. Era invece il primo contatto con il concetto di deposito bancario in un mondo in cui le banche erano soltanto un miraggio o una maledizione. Semmai il problema vero non era quindi, il che cos’era, che quello lo imparavamo già quando ancora non sapevamo neanche chiamarlo, ma perché nella costa Jonica assumesse quella forma piuttosto che quella più diffusa del porcellino. Forse perché in un mondo in cui anche l’acqua era un lusso, il contenitore dell’acqua si adattava meglio al concetto di ricchezza che non un semplice maiale. E quanti sistemi escogitati per far uscire da quella feritoia le dieci lire per le figurine o per il gelato, e quante possibili spiegazioni elaborate per giustificare l’ammanco quando finalmente si sarebbe rotto l’involucro. Perché la mamma sapeva sempre quanto ci doveva essere… non sapeva molto spesso leggere e scrivere… non sapeva la tabellina, ma i conti li sapeva fare… e soprattutto, le figurine e i gelati non erano mai desideri isolati. F allora imparavamo il concetto di ammanco e come coprire l’ammanco senza essere scoperti oppure si sperimentavano le punizioni e la vergogna che toccavano ai colpevoli di quello che si poteva a buon diritto denominare come furto con destrezza. L’unica cosa che non si riusciva proprio ad accomunare con l’oggetto in foto era il tasso di interesse: U carusiaddru chiri chi cci mintivi ti rindiva, macari ancuna cosa i menu, s’ancunu cci riusciva d’a mpilari l’acu o u ncinu, ma mai na lira i cchjiù.

Carmela

Franciscu avia scindutu i du ciucciu cacchjiandu menti a mintiri i piadi subba cihri pochi i cuti ca eranu rimasti vicinu a ra porta… eranu ggià abbastanza i zzanchi mpilati ammianzu i tacci i di scarpuni… a ra sagghiuta i l’Alivitiaddru chiru povaracciu i Salinu s’era mpilatu ccuri ciunchi finu a ri jnocchjia intra u krotaku, ed iddru, jestimandu tutti i santi Madonni, e ncazzatu cchjiù da menzannotti, avia divutu scindiri i du mbastu ppi l’aiutari a ndi nisciri i dintra chiri piddri.

A ra finitoria i da sagghjiuta, s’avia na pocu pulizzatu ccu d’ancunu scupulu c’ancora avia rimastu subba chira mala terra, ma u smalidittu krotaku pari ca cc’era mpinciutu ccu ra coddra mericana e nnu ssi ndi jiva mancu ccu ri cannunati.

Subba chiri cuti i d’abbanda a porta, Franciscu sbattja cuami nu Sant’Acciumu ppi fari cadiri u krotaku rimanenti, ma puru ppi fari sintiri a Filumena o ad ancunu sbiuni ca si truvava d’intra, c’avia d’arrivatu… e ssu vulivanu viniri ad ajutari a scarricari u mbastu, ud’è ca li cadivanu l’aneddra.

Intantu ca ligava d’a Salinu a ra vuaccula mpinciuta aru muru, Franciscu sbattja… ma i d’intra nuddru vinja Parivanu muarti tutti, ma era miagghju ppi d’iddri s’eranu muarti daviaru ca ud’appena trasja, cci pinzava d’iddru a ri fari muriri a curriati a chiri lontruni.

Vistu ca propria u ndi vulianu sapiri i nisciri all’ajutari, Franciscu, jestimandu tutti mammi loru, stancatu cum’era, e ccu nna raggia ca li niscja ru fuacu i di naschi, s’ha cumbinutu a scarricari l’animali ca cuminciava d’a minari a cuda ppi ra stanchizza.

Na vota c’ha libiratu a sarcian i na minzina, l’atra quasi facia ruddrari u mbastu sutta a trippa e siccomi u nisciva ancora nuddru, a bestia, i tanti i di sant’acciumi chi jittava, u ssi capisciva cchiudi chin’era tra Franciscu e Salinu.

Appena chi finarmenti è riuscitu a scarricari puru l’atra sarcina, forzi picchì già si priava d’a vantalina i palati chi cci stavia ppi fari a ra mugghjeri e ari figghji, cacciandu u mbastu l’avia vinutu i friscari na canzuneddra i di sua soliti, e ccu ra viartula ncuaddru e ri scarpuni ancora nkrotakati, ccu na spaddrata a ra porta è risciutu finarmenti a mintiri i piadi intra chira casa diserta.

A scena chi li s’apparava sutta l’uacchji ud’era però chira chi iddru s’aspittava:

Filumena ccu ri capiddri sciuati e tutti mbrugghjiati avanti l’uacchji si minava ri manu a ra capu e subb’ì jinocchjia. Chira pocu i facci chi si riusciva d’a vidiri ammianzu i capiddri era tutta chjina i granciuni e di sangu e riparoli chi li niscivanu i di labbra marturiati i di muzzicuni eranu chiri i na ndimoniata, senza sianzu.

Lamianti e malidizioni… malidizioni e lamianti … ma senza gridari… cuami si i paroli si vulissa manciari.

A Franciscu l’avia passata tutta a nervagia c’avia junciutu fora e ru friscuni li s’avia firmatu intra i cannarozza… intantu però si guardava ngiru ppi si regulari i d’ancuna cosa: eranu suli… perciò ud’era muartu nuddru, ca sinnò a vidivi a rimurata i di vicini e ddi parenti.

I figghji, ammasunati ccu ri manu a ra capu, vicinu a mammasa c’eranu tutti… Tiresina, Ntonetta, Pasquali, Caminu e Carmela… anzi no… Carmela u cc’era… ma chissu bbo diri nenti… si l’avia successu ancuna cosa a famigghjia u stavia sicuru vicinu u focularu, ma a ri pedizzi i du liattu.

Ppi nu tiampu chi a tutti parva c’u finja maj, i sja si guardavanu intra a facci cuami ad aspittari a chini parrava prima. Franciscu capisciva ca li tuccava d’a d’iddru, sinnò cchi capu i da casa era… i figghji e ra mugghjiera aspittavanu na reazioni i da sua prima i rapiriri a vucca.

– Cchì d’ha successu?

A dimanda a Franiscu l’era nisciuta na pocu afforza, cumbattutu cum’era tra a paura i da risposta e ra raggia ppi chiru quarant’ottu c’avia truvatu intra a casa sua… e mentri facia ra dimanda u ssi putja cacciari i da menti u fattu ca Carmela ucc’era.

A figghjia sua cchjiù ninna, 15 anni, chira chi cci vulia cchjiù beni, chira chi fujiva ra prima quandu arrivava i du travagghjiu, chira chi u cucinava e ru vistiva cumi n’arrè. Carmela u cc’era…

– V’hanu tagghjiatu a lingua? – Cchi d’ha successu?

Stavota a dimanda l’era nisciuta cchjiù ncazzata, prima picchì u d’avia ricivutu a risposta, e sicundu picchì a mancanza i Carmela u lli piacija propria i nenti.

– Carmelaaa!

U numi a Filumena l’avia nisciutu cuami nu ruaspu jttatu i di cannarozza.

– Duvè Carmela?

A dimanda stavota a Franciscu l’avia nisciuta cuami s’itra i cannarozza si cci fussa ncastratu nu nuazzulu i gniaspulu… vulia nisciri ppi sapiri e nnu vulia nisciri ppi nnu sapiri.

– Ohjjjjjj… cumi ti l’ajiu diri… a vrigogna ha trasutu intra a casa nostraaaa!… Cumi mi cci puazzu cunsari! Ccu quli facci puazzu niscciri ammianzu a vineddra!… Cuami!…Cuami!… Cuami!… Cuami!… Cuami!… Cuami!…Cuaaaaaami!…Ohj…Ohj…Ohj…Ohj…Ohjjjjj!

Filumena, adogni Cuami e ad ogni Ohj si minafa na vota a ra capu e na vota subbi i jinocchia, ma ccu n’uacchjiu guardava d’a Franciscu ppi vidiri ancuna reazioni e ppi si guardari i corpi s’incasu partivanu.

– Duvè Carmela?

Stavota a dimanda era ncazzata, i d’unu c’avia ggià pirdutu troppu tiampu e pritindiva na risposta subitu e senza chiri ch’iddru cunsidirava sulu cuami lamianti i fimmina senza custruttu. era puru u tonu i chini ud’ammittia atri piarditi i tiampu. Na risposta vulia… ed era miagghjiu u cci ha davanu a ru cchiù priastu. U tonu era puru chiru d’unu chi s’avia tranquillizzatu: I di paroli i da mugghjeri avia capitu ca Carmela era viva e nnu s’avia fattu mali… a tuttu u riastu c’era ra sarvazioni.

– Si nd’è fujiutaaaaaaaaa!

A gridata a menza vuci i Filumena era nisciuta cuami na libirazioni… mo cci l’avia dittu… mo chiru chi vulia succediri succidija… mo iddru u sapia e rupisu era menu pisanti subbi spaddri sua suli… mo a putia puru stroppiari i di copanati, tantu doppu tutti i vajiani chi s’avia minatu sula chiri i Franciscu eranu sulu ppi bompisu.

Intra a menti i Franciscu i pinsiari cuminciavanu a girari cuami na ruteddra:

Carmela si nd’avja jiutu ccu Turuzzu… nu bravu quatraru… forti…fatigaturu… i famigghjia bona… ccu ra casa… a doti i Carmela era risparmiata ppi chira ciota i Tiresa ca brutta cum’è… sinnò chini s’ha spusa…turuzzu mi pò dari na manu a ricota ca stannu u siminatu e ddi cchjiù… Carmela era daviaru a chhjù sperta… iddru l’avia sempri dittu… u patri i Turuzzu s’addi accuntintari… a na figghjia ch si nd’è fujiuta ud’è ca cci pua dari u corredu cuami annu matrimuanu cuncurdatu…su cazzi i di sua… ud’è ca cci l’aju dittu ia a Turuzzu u vena a ssi pigghjari a figghjiama ca ancora è na quatrareddra… si fa ru fissa u dinunziu e bidimu si pritenda ancora ancuna cosa… ma a chira magara i mugghjerma u lli pò jiri propria tutta diritta… ancuna cosa cci l’ajiu fari pagari.

I buffittuni parravanu ccu l’anciuli e pari ca piadi nd’avia ciantu i tanti i di cavuci ca Filumena riciviva e mentri minava gridava sempri cumi nu pazzu:

– E magara!…. Cca cc’è ru maniu tua!… Magara!…

E mentri chi minava pinzava:

– L’onuri è sarvu… i vicini stanu sintiandu ca a stai minandu… u puanu diri ca ija era daccordu….

Amara chira casa duvi u cappiaddru u trasa!

Sfortunata è quella casa dove non entra l’uomo!
Più che una massima, questa sembra un’amara constatazione della condizione familiare nel nostro territorio e in modo particolare, della condizione della donna.
La famiglia è destinata alla distruzione o comunque a una vita di stenti se priva dell’uomo.
La condizione di vedovanza era una delle condizioni peggiori che potevano colpire la donna: il riferimento al cappello, simbolo dell’autorità maschile è anche il segno di quale importanza veniva assegnata al ruolo del maschio nella tenuta della coesione familiare.
Nella maggior parte dei casi era la donna a reggere le sorti della famiglia ma, per il gioco dei ruoli della società contadina, essa poteva farlo solo con la presenza dell’uomo senza il quale veniva meno il senso stesso della società patriarcale.
Ma la massima si riferisce comunque alla donna anche quando non riusciva a dare al mondo il figlio maschio che garantiva la prosecuzione della stirpe.
C’era un certo che di masochismo atavico nella gioia delle sorelle che celebravano la nascita del loro dominatore, ma l’alternativa era la fame e la sventura.

Anima tua, coscienza tua!

Come a dire: “Se lo dici tu?”
Oppure come dire: Se stai dicendo il falso, te la vedrai con la tua coscienza.
Era l’espressione tipica delle donne che volevano troncare un discorso che non gli conveniva. Era un modo di non dare ragione all’altra, di fargli capire che non potendo controbattere alle tesi della controparte per mancanza di informazioni sicure e provate, rimetteva alla sua coscienza le eventuali conclusioni.
L’espressione era usata dalle donne anche nel confronto con l’uomo che nella nostre zone pretendeva il ruolo di dominatore e non accettava di essere contraddetto, soprattutto dalla donna, sottoposta per definizione. Così quando la donna si rendeva conto di essere arrivata troppo oltre nella difesa delle proprie ragioni, lanciava questa massima che lasciava l’uomo con la sensazione frustrante di aver vinto solo formalmente.
Era quasi sempre uno strumento subdolo di falsa adulazione che lasciava all’interlocutore la responsabilità intera della decisione.
Era una delle tante armi che la donna aveva affinato nei secoli per sopravvivere ai soprusi e alle sopraffazioni di una società radicata nel maschilismo e nella legge del più forte. 

Ad Aprili u tti scuviriri ed a a Maju u canciari saju!

Nel mese di aprile non ti devi scoprire e a maggio non devi cambiare abito!
Una delle tante massime che le nostre nonne utilizzavano per prevenire le intemperanze modaiole dei più giovani che ai primi calori primaverili tentavano di togliere gli abiti dell’inverno e soprattutto quelle fastidiosissime e pungenti maglie di lana. Così come fastidiosi erano il resto degli indumenti intimi come le calze di lana o i mutandoni “i pilusetta”. I malanni erano però in agguato e in quei tempi non c’era la mutua che copriva il mancato guadagno. Gli ammalati avevano un costo in tutti i sensi: il dottore, le medicine, ma soprattutto, gli ammalati non lavoravano e due braccia in meno, molto spesso erano determinanti per la stessa sopravvivenza. Non era quindi soltanto l’amore materno che faceva dire alle nostre nonne queste parole, ma le passate esperienze della brutta incidenza della malattia sul bilancio familiare, già di per sé magro. C’era poi una motivazione molto meno salutista ma non per questo meno importante. La mancanza di soldi aveva ridotto le stagioni della moda a due soltanto: estate e inverno. Eravamo ancora lontani dall’invenzione delle mezze stagioni che erano conosciute soltanto dai signori e da chi comunque se lo poteva permettere.
Per il contadino: o “cuvirutu” o “scuvirutu”. La lotta era comunque sempre impari a scapito delle nonne che nulla potevano contro il fastidio che quegli indumenti di lana grezza provocavano sulla pelle di chi, per la giovane età, non si era ancora indurito al punto di non sentirne l’irritazione. Se d’inverno, il freddo, dentro e fuori le case, aiutava a sopportarli, ai primi calori primaverili, toglierli diventava il primo pensiero.

L'abbattiri

-“Mi fà appicciari” –
Micu “Purvira” u ssi putia regulari, ull’avia mai viduta tant’acqua. 
Puru i mutandi ormai eranu na cula e nnu riusciva mancu a pijari aria i tanti ch’era fitta l’acqua chi scindija. L’irtu i da “Rineddra” ormai però l’avia finitu e armenu u cc’era cchiù u piriculu i s’azzimbulari sutta chiri trempi appindinu. 
Ppi pocu ucci’avia lassatu i scarpuni intra chiru critacchiju e nnu lli paria veru ca nd’era nisciutu vivu. Ormai, na cula ch’era, putia puru pruvari ad arrivari finu a ra casa, tantu, trenta e trentunu, u cchijù l’avia fattu, ma tra l’acqua chi parica furzava ancora i cchijù, e ra gulia i si fumari finarmenti na sicaretta, a tentazioni i si firmari ad ancuna parti u ru lassava mpaci. 
A sicaretta sicuramenti era ra cosa chi u fricava primi i tuttu: ppi nenti u chiamavanu “purvira” ca nd’appicciava d’una arriti l’atra e ra vucca sua pariva nu focuni intra na sirata i viarnu. Chira menzura chi cci’avia misu a sagghjiri l’irtu era stata na menzura i mpiarnu cchijù ppi ra mancanza i du tabbaccu ca ppi chira annigata chi si stavia faciandu. 

Pijiatu cum’era intra su discurzu, a porta i da ggjiesa i du cimiteru spalancata, l’avia paruta nu miraculu. “Mindi fumu finarmenti una e pua mi puazzu puru finiri i d’annigari”. Chista era l’unica pinsata ca li putia viniri a cchiru momentu. Una è stata a pinsata e unu è statu u fattu… u tiampu u gira l’uacchji e già era d’intra. Finarmenti… menu mali chi cartini l’avia misi intra a busta i plastica i du tabbaccu… tutti belli asciutti…na bella presa, n’arruaccilata …na liccata… e via. Finarmenti fumamu! Ccu ra sicaretta a ra vucca, i manu chi si mpucianu intra a tasca i di cavuzi ppi circari l’abbattiri, e finarmenti appicciamu. “Malidizioni”! Tutti i jestimi i tutti santi passati e puru i chiri c’hanu ancora viniri! U fattu pua ca si truvava ntra na gghjiasa inbeci i du carmari, u faciva ncazzari ancora i cchjiù. Li pariva ca l’avia vicinu tutti i santi e cca ridivanu e ru cuggjiuniavanu puru. Inutili ca cci prova, l’abbattiri su na cula cumi i mutandi. A scatula i l’abbattiri era di cartuni e chiri cazzuni i l’inventori ud’avianu minimamenti pinsatu ca ccu ra pioggia si putianu vagnari, e nnu sirviri a nenti. A Micu nu truanu a ra capu l’avissa fattu menu mali. Li pariva cumi ciru affamatu i deci jiuarni ca cci mintianu suttu u mussu na pignata i carni i puarcu e nnu ccià facianu pruvari. I stintina l’eranu sagghjiuti ari cannarozza e ssi sintia viniri menu.
Ntoni “Spanticu” avia fattu a stessa pinzata i Micu. Puru iddru avia fattu a sagghjiuta i da Rineddra a quandu a quandu e li pariva nu miraculu ch’era risciutu a sagghjiri ccu chira timpistata. A paura i cci ristari siccu era stata cchjiù forti i da paura chi tinia ddu cimiteru. Ogni vota chi a ru focularu, u nannu cuntava d’anncunu muartu chi cci l’avia fatta, iddru jiva d’assammucciari arriati u liattu ppi nnu sintiri ca sinnò pua tutta a notti u riuscia d’a dòrmiri. U cci passava mai i da Rineddra, propria apposta.
Era troppu forti a paura ca ancunu muartu li niscjia davanti. Si nd’avissa vistu ancunu c’era piriculu ca diventavanu all’intrasatta, colleghi. Ma chira sira era statu custrettu, o i da Rineddra o i di Guiarci, ma i latra parti c’era piriculu ca cci ristava picchì cci vulia u duppiu ppi d’arrivari. A rorta i da gghjiasi aperta ud’era na sarvazioni ppi d’iddru ma l’acqua parica cchjiù stavia e cchjiù furzava e nnu d’era na bella pisata i cci ristari propria tandu. A diffirenza i Micu, cci’ha misu nu seculu a trasiri e nnu si sapia regulari s’era cchjiù cun tiantu i nu s’annigari o cchjiù dispiratu i chiru ca cci putia truvari. A cacareddra li jiva ru culu culu e ri gambi cci facivanu zochiti zzochiti ma pariva ca na paralisi u mantiniva ligatu ddradintra.
A Micu u lli paria veru. Na furtuna cumi chissa ull’avia mai capitata. Intra na nuttata cumi chira ancunu santu cci’avia mandatu a natru cristianu intra chira cappella. Chissu sicuramenti l’avia n’abbattiru asciuttu.
Una è stata a pinsata e subitu è statu u cunchiudimintu.
Na trozzuliata a ri spaddri i Ntoni e quattru paroli:
“Cumpà, mi fa appicciari?”
Ne risposta e ne d’abbattiru: ù
Ntoni è cadutu nterra cumi na famazza…e nnu sse cchjiù lizatu.
Parabula significa… Nd’ammazza cchjiù na sicaretta ca l’acqua a cuticchjiuni
Ps… Ntoni mancu fumava 

I postini

Generalmente, quando si pensa a fare confronti tra il vecchio e il nuovo, tra ieri e oggi, la prima cosa che ci viene in mente di guardare sono le strade, le case, i negozi, gli abiti ecc. Difficilmente ci viene in mente di fare il confronto tra due persone. Persone, è ovvio, che rappresentano qualche aspetto della nostra realtà. questo perchè le persone in questione rappresentano aspetti così consuetudinari della nostra vita, che non riusciamo a percepire i cambiamenti se non dopo un’attenta riflessione. Riflettendo infatti ci rendiamo conto di come niente è più uguale e diverso, nello stesso tempo, della figura del postino. La funzione è sempre la stessa: portare la posta, ma Peppi u postinu, e Nuccio De Lorenzo sono nello stesso tempo la continuità e il cambiamento. Il contesto e le modalità con cui questa funzione si svolge, sono la misura più evidente del cambiamento e del progresso.
Intanto non è più la stessa la posta: Difficilmente Nuccio tirerà fuori dal suo “baule” una cartolina illustrata o una cartolina paesaggistica e, del resto non penso che ci sia ancora qualcuno in trepida attesa di un cuore stampato a colori sgargianti su un rettangolo di carta; rarissime poi le lettere personali nelle buste decorate a fiori e ancora più rare, o addirittura scomparse, le cartoline postali. Lo vediamo tutte le mattine , con il suo motociclo dall’aereodinamica “spaziale, carico di lettere bancarie, buste ETR, riviste, comunicazioni pubblicitarie, richieste di aiuti per le associazioni filantropiche più disparate; tutte cose che nessuno aspetta e che in molti casi nessuno vorrebbe ricevere. E, del resto, nessuno aspetta più Nuccio, la cassetta della posta è li apposta per riempirsi di comunicazioni “urgenti” senza bisogno di stare ad aspettare chi la porta. E’ proprio questo il cambiamento più appariscente: nessuno aspetta più il postino, nessuno aspetta più la posta, ma ironia della sorte, il volume di posta che arriva è sempre più spropositato e inutile. E’ cambiato il rapporto diretto esistente tra il Postino e la posta: “peppi” rappresentava il contenuto delle comunicazioni con la sua faccia. Quante volte quelle donne analfabete che ricevevano dalle sue mani le buste, riuscivano a sapere senza aprirle se si trattava di “bona nova o mala nova”. Peppi “sapeva leggere” e dal mittente si rendeva conto del tipo di notizia che poteva essere contenuta in quella busta, e allora atteggiava lo sguardo in modo da preparare colei che aspettava alla notizia.
Era divertente quando aveva voglia di scherzare e faceva finta di fare la faccia preoccupata difronte ad una busta pubblicitaria, per poi allontanarsi con quel suo sorriso ironico che faceva pazientemente filtrare sotto il filo di baffo eternamente curato. Era uno spasso vederlo reagire alle pressanti richieste di signorine e signorini in trepidante attesa delle risposte alle loro dichiarazioni d’amore. Era tutta una sequenza cinematografica il suo sbuffare nelle assolate giornate estive sotto il suo borsone sempre più pesante e le sue imprecazioni contro la posta inutile che lo appesantiva come a fargli un dispetto. Avrebbe voluto sempre portare buone nuove, “Peppi” per andarsene ogni volta accompagnato dal sorriso dei quella povera gente come lui, che lo benediva come se fosse non il messaggero, ma l’autore del messaggio. Molto spesso però erano cambiali o intimazioni di pagamento e allora cercava di renderle meno opprimenti con una frase di circostanza tendente all’ottimismo. Nuccio non ha più bisogno di fare tutto questo, passa veloce di buca in buca, senza curarsi di sapere chi c’è in casa, sapendo comunque che molto spesso non c’è nessuno e sapendo che nessuno vorrà trovare nella sua espressione la soluzione del mistero riguardo al contenuto delle buste che ha portato.
Una cosa di uguale c’è però evidentissima a tutti: la discrezione. Questi due depositari di segreti che riguardano la comunità sembrano fatti dello stesso ceppo dell’albero della discrezione e sui loro volti sembra stampato il peso di questa responsabilità che scaricano con l’allegria e il buon umore. Un’altra cosa li accomuna: il basso stipendio e le invettive contro un organizzazione che non gli permette di svolgere il proprio lavoro con l’efficienza che loro vorrebbero. Ed è forse proprio questo aspetto che c’è li rende simpatici e rappresentative della nostra comunità. Non voglio correre il rischio di cadere nella retorica, ma ritengo che sia sempre meglio dirgli grazie oggi, quando sono tutti e due in grado di sentirselo dire, piuttosto che dirglielo quando non sapranno più cosa farsene. 

" Ponti Ciccioni "

Hajiu lijutu nabeddra nutizza!

I chissi tiampi u d’è na cosa i nenti…

Subbu u blog i du vicisindico cc’è ru bandu ppi l’appartu i Ponti Ciccioni…

Cc’è scrittu puru:

“”Con questo adempimento praticamente l’Amministrazione Comunale di San Mauro Marchesato completa il programma elettorale con il quale si era prersentato agli elettori e sul quale aveva chiesto il voto.””

Mo ija dicu:

Ma si Santamarisi su propria cicati?

Ma cuami, l’amministrazioni ha fattu tuttu chiru c’avia prumintutu ed iddri u ssi ndanu mancu addunatu?

U suannu i du Sindicu s’ha fattu riartà e ri Santamarisi u riescianu a ru vidiri?

A ssu puntu dua su i cosi:

O puru u Vicisindicu si sonna, o i santamarisi stanu tutti durmiandu e chiri i l’amministrazioni sù l’unici vigghjianti.

Vua vidiri ca u fattu ca Santu Mauru stà muriandu è sulu nu suannu e intra a riartà Santu Mauru è divintatu nu paradisu?

Ma pò d’essiri puru ca l’amministratori nuastri si pensanu ca siccomi u ppulu u parra vo diri ca è cuntiantu o ca dorma e allura nu “”cumunicatu”” i cchjiù o unu i menu u ffà diffirenza.

S’è chissa è ra pinzata, allura è migghjiu ca su ricordanu:

U populu nè dorma e nnè è cuntiantu, fa sulu u cazuni ppi nu jiri a ra guerra.

Mò vua puterravu diri:

Ma u d’aviji dittu ca era na bbona nutizza?

E avissavu puru raggiuni!

U fattu però è ca chini s’ha squadatu ccu l’acqua cavuda, pua si spagna puru i l’acqua fridda!

Mi spiagu:

A nutizza e subba l’appartu, ma u proggettu i Ponti Ciccioni l’anu vistu sulu u Sindicu e ru Vicisindicu, e ri Santamarisi ud’è ca u sanu chhi intendanu loru ppi “”riqualificazione urbana del “” Ponte Ciccione “”.

Pò d’eesiri na jazza o nu gaddrinaru!

Prima i gridari a ru miraculu, cumi Santu Tumasi, vulerramu tuccari. Ud’è ppi d’ancuna cosa, ma i fili i da luci subba a gghjiasa ancora pendanu, l’”“arvuli “” su già siccati e ri marciapiadi sù già lesionati.

L’urtima vota c’amu sintutu parrari i Ponti Ciccioni, si parrava di nu Miliardu e duaciantu miliuni!

Mo amu scopertu ca si po fari puru ccu ciantuquarantamila aerii e namu domandatu:

U ss’avianu saputu fari i cunti prima, o ni stanu mpirruzzandu nu gaddrinaru mò?

U populu vigghjiantu u vulissa sapiri!

PRIMA!!!!

Fricati mastru …c'u tiampu a chiuvutu!

Ud’è passata mancu na jiurnata ca chiru chi ni spagnavamu ca succidiva,… paratuppti… è succidutu.

Mancu a ru fari apposta, sapiandu ca a ditta chi haddi ricupirari u “”centru Storicu”“, si pigghjiava ri feriji, ancunu fissa avia gghjiutu a ru cumuni ppi si mpurmari subba quali pruvidimianti s’avianu piggjiatu, ppi cci dari a pussibilità ari gianti chi stanu subba a gghijasi i si putiri mòviri i da casa.

Chissi fissa, ud’è ca si vulianu lamintari a forza, ma sapiandu ca ad’agustu ogni tantu chjiova, s’avianu pruvvidutu.

Cumi si dicia: chjini s’ha guardatu s’ha sarvatu!

A ru cumuni era tuttu a postu!

Chiri i da ditta u ssù tantu ciuati i nu capiri na cosa tantu…

E pua, puru ca u cci pinzava ra ditta, ma tu pua pinzari ca u cci penza ru sindacu?

Iddru chi tutti i santi juarni vena sempri e ssi mporma, ca cci tena d’a nnua e d’ara combidità i l’elettori sua, u ssi putia fari fujiri l’occasioni i fari n’opira bbona.

Cumi cci avissi dittu, u Patriternu l’ha fattu cuntiantu: ha fattu chjiuviri!

Si vida ca puru u Patriternu cci avia cridutu a tutti si bbuani propunimenti.

U bellu è ca si ti lamianti cci fà puru a figura i du lagnusu.

Tra a ditta ca ti dìcia ca ppi d’iddri chissu e nnu cantiari e nnu si pò passari.

U sindacu ca ti dicia ch’è tuttu a postu…

i gianti i subba a gghjiasi s’anu vutu rivorgiri a na ditta i d’elicotteri, sulu ca, povariaddri iddri, u cc’è nu largu ppi d’attirrari.

Mò tre cosi su rimasti i fari:

  1. Appicciari nu cirogginu randi randi a ra Madonna ppi nnu fari chjiuviri armenu ppi sia misi.
  2. Sppinnari na pocu i gaddrini e si fari na parigghjia i d’ali ppi vulari.
  3. Prinutari na vacanza i 180 jiuarni a Cuba, ca tantu chiri i du centru storicu i sordi l’hanu.

A terza è na pocu cchjù complicata, picchì cci vò l’approvazioni i du geniu civili e puru i da protezioni civili, ma si cci riescianu ntiampu, e ssi mpignanu cumi sanu fari loru, ppi ssu Natali ni mintanu quattru tavuluni ppi passari.

Intra tuttu su casinu cc’è puru na cosa bbona:

I quatrariaddri s’hanu finarmenti mparatu cchi ssù i “”ZZANCHI”“

Lambetta mia …Lambetta

Mariuzza u riusciva a fare nenti chira matina. U suco s’ era bruscjiatu e chiru ch’era ancora cchjiù piaju u d’avia nent’atru i cucinari ppi ra sira.

Già sa’mmaginava ra facci i Turuzzu quandu i subba a porta sentiva l’adduru i l’agghjiu frijutu ca cci dicia ch’era torna numir’unu a stessa: spachiatti ccu d’uagghjiu e d’agghjiu.

Doppu na jiurnata passata a jittari u sangu” subba chiri scjioddri smaliditti i DDia e ddi Santi, l’agghjiu era propria chiru chi cci vuliva ppi tti ripigghjiari i forzi. Pariva già cu sintiva:

Filumè, si stata mpignata oji?
U cuntriastu era propria interessanti?
O avivi tiniri u chjiancatu ca stavia cadiandu?
Ia jiattu u sangu i da matina a ra sira e ra signora cuntresta!
E cchi cci vulivi cuntari i da malidizzioni chi cciavia mpacchiatu a ssa casa ca u putivi fari nenti ca ti jiva storta. Si si facia curaggiu e rispundia, li jiva bona si l’arrivava na mala parola; c’era puru u piriculu ca l’arrivava nu suttamussu c’a rimbombiva ppi nnu pari i jiuarni. Ma ancuna cosa l’avia ddi fari, nu pruvidimiantu l’avia ddi pigghjiari, u ssi putia tirari avanti ccu ssa mala fortuna: oji u sucu, ajieri u surici ara farina, avantieri u pitusu ari gaddrini; cci mancava sulu ca muriva ru ciucciu e pua era completa.
U bellu cu ssi putia regulari chini putia d’essiri s’aciaddru i du mal’aguriu c’avia jittatu l’uacchjiu subba a casa sua. A chira zuocculuna i da cummari Carmina l’avia scandagghjiata e nnu cci l’avia cchjiù vuluta intra a csa sua e chira era l’unica ricanusciuta. Mintacci ca a zza Ntonetta u ssi sentiva mancu i stari all’impiadi, a cchini s’avia di rivorgiri ppi si fari sfascinari?
Hoj cchi mal’i capu! Hoj cchi duluri possenti!
Hoj cchi diavulu putenti ca cc’è d’intra sa vineddra, Peppì , alluntanamuni prima ca ni cogghjia ancunu ndurtu.
Mariuzza, subba pinsiaru u ll’avia mancu sintuti avvicinari. Sulu sintiandu gridari s’avia vutatu e d’avia vistu chiri dua zingari ca si mintianu i manu ari capiddri. Mprima u d’avia capitu i cchi parravanu, ma pua sintiandu luminari u diavulu s’avia cuminciatu a ntirissari.
Hoj zzi, u tti sianti bbona?
Parica t’è sgghiutu tuttu u sangu a ra capu!
Cchi tte successu?
A zingara cchiù vecchia, chira c’avia gridatu, ccu ri manu ancora ari capiddri, a guardava cumi si u ssi nd’avissa d’addunatu i nenti i Mariuzza finu a chiru momentu. Pua doppu nu bbuanu muarzu, finarmenti, afforza, cuami si a parola u lli putia nisciri tantu i du duluri, fa: hoj figghjiarè cchi mala sorti chi tiani! Cumi fa a nnutt’accorgiri i l’affascinu chi cc’è subba sa casa?
Ia mi siantu viniri menu i tanntu ch’è forti e ttu parica u ru risianti i nenti! Figghjiarè!
Tu u d’ha d’essiri propria normali!
Ia u cci puterra stari mancu nu sicondu intra sta casa! Normali, u sapia d’iddra sera normali, propria a cchiru momentu cci stavia rimurginandu intru cerviaddru, Mariuzza u sapia ca chiru cu d’era normali era chiru chi l’avia mpacchjiatu ara casa sua.
Hoji zziareddra mia, lassami stari ca u cci puazzu picari riparu. Mind’haiu addunatu ca cc’è d’ancuna cosa cu quatra ma u ssacci a cchini mi puazzu rivorgiri. A zza ‘Ntonetta è malata e d’iddra sula sapia cumi cci mintiri na pezza a ssu malaguriu.
Ia cci puazzu pruvari si vua ma u tti garantisciu nenti picchi u d’è propria l’arti mia; ia sacciu lijiri bbona a manu. Però si l’haiu sintutu voddiri ca u puazzu. Pensacci , ma u dimmurari ca chissà cchijù sta e cchiju ngrava.
Ma ia sordi und’haiju ppi tti pagari, cumi fazzu?
Hoij figghijarè ca chissi su cosi i sordi?
Difronti a nnu scijuaddru i chissi chin’è chira malanima chi vulerra sordi?
Maruzza ggià si vidia torna u gaddrinaru chjinu i gaddrini – zzi, e cchi d’è fari?
Ia canusciu nu riparu ca ma mparatu a nanna, l’haiju pruvatu na vota e d’ha risciutu. Attenta però ca ha stari ari comandi mia e d’ha fari tuttu chiru chi ti dicu. Mariuzza u sapiva ca i zingari ud’eranu ceri i curriuni, miagghjiu sempri a ra luntana, ma u suttamussu i Turuzzu già li facia mali!
Tuttu chiru chi mi cumandi, basta ca mi cacci su diavulu i d’intra!
A zingara vecchia a ssu puntu, sempi ccu ri manu a ri trempi assiami ccu Mariuzza trasa d’intra e lassa l’atra cchijù giuvini fora; fa d’assittari a patrun’i casa a ra tavula e comincia a cci fari na serij i signi subba a capu. Pua cci minta ri manu subba l’uacchji e l’avverta:
U mmi spustari i manu finu a quando u ttu dicu ia!
Lambetta mia lambetta,
girala ca a capu e cuverta,
girala bona fina ca casa resta bona.
A zingara ch’èra rimasta fora, intanto girava a casa casa e ssi linchjiva ri taschi e ru piattu i chiru chi trovava.
Hoj zzi mi fa mali! – si lamintava Mariuzza.
Lambetta mia lambetta,
girala ca a capu e cuverta,
girala bona fina ca casa resta bona.
A zingara giuvini girava d’intri i casci e d’intra i spurtuni.
Lambetta mia lambetta,
girala ca a capu e cuverta,
girala bona fina ca casa resta bona.
Hoji zzi u cci ha fazzu cchjiù!
Ccu nnu mbuttuni si caccia ri manu i subba l’uacchji e vida l’atra zingara chi nescia fora i da casa sua.
U tena mancu u tiampu i cci pinzari ca subitu si senta diri: Ppi nu pocu i pacienza cu d’avutu, chiru cavivi oramai è pirdutu.
Chira sira, Turuzzu, u ssa manciatu mancu a pasta ccu d’uagghjiu a d’agghjiu e d’a Mariuzza u mali i capu l’ha vinutu forti daviaru picchì i suttamussu su stati assai cchijù di unu.
Libero adattamento di un racconto che Turuzzu Caligiuri aveva sentito da un parente.

SANTAMARISI

Scritta na sira a ra casa i di Callottuzzi quando questa era la sede dell’Associazione “Nuove Proposte”

Quantu su beddri si santamarisi

Ca t’apiranu a porta e dicianu… trasa

Pua ti dimandanu si tiani turnisti

E s’un di tiani ti chiudano fora.

Santamarisi, cori d’amuri,

toccacci a tasca

e sianti i duluri.

Fimmini di San Mauru, cori ‘ngrati,

qual è la carità chi vua faciti,

nu pocu i d’acqua nun ci la dunati,

muriri di la siti ndi faciti.

Santamarisi, cori d’amuri,

toccacci a tasca

e sianti i duluri.

U vvi circamu, no, ciantu ducati,

nemmeno ncuna cosa cu d’aviti,

ma vi circamu e vua, u ccia nigati,

na supprissata e nu bicchieri i vinu.

Santamarisi, cori d’amuri,

toccacci a tasca

e sianti i duluri.

Santamarisi, cori d’amuri,

toccacci a tasca

e sianti i duluri.

Slogan pubblicitari del tempo prima della televisione

I mercanti di un tempo non possedevano apparecchiature elettroniche per avvisare del loro arrivo ma usavano la voce per urlare agli angoli delle strade che erano arrivati.
Le loro urla risuonano nelle orecchie di tutti quelli che hanno vissuto l’epoca pre-elettronica e quando non ci si ricorda le parole, ci ritorna in mente la cadenza caratteristica di ognuno di loro.
Chi dei cinquantenni di oggi non si ricorda di “Giustinu” che tutte le mattine richiamava intorno a se e ai suoi prodotti tutte le donne del nostro paese:

“Pettini…Pettinissi…Rocchelli…Cromatina…Specchji..e…Nastri.

Chi, ancora, non si ricorda di “Ndrija” con il suo:

“Uagghjiu…Varrilli..e…Segge.

Le urla caratteristiche dell‘“ombrellaro”, del “capillaru”, del “gumbularu” risuonano nella memoria di un tempo in cui il poco era esaltato dalle necessità più che dall’apparire.
I soldi non erano un elemento importante tanto:

“cangiamu ccu ciciri, favaluari,e favi”

E persino i capelli e il ferrovecchio potevano servire per soddisfare il desiderio di una bambola da mettere sulla testa o sulla sedia del letto.

Fulmini

Fulmini on Flickr.

Una di quelle sere in cui i monti di Savelli si coprivano di nero e facevano presagire quello che puntualmente avveniva: andava via la corrente elettrica! Una serata senza televisione al lume di candela. Ma anche una serata in cui le luci dei lampioni e delle case non disturbavano lo spettacolo che si andava a preparare, anche perchè la luce andava via anche in tutti i paesi del Marchesato Crotonese. La mia terrazza allora diventava il luogo ideale per riprendere quello spettacolo della natura che sono i fulmini. Cavalletto, posa B… Canon AE1 con 24 mm impostato con fuoco all’infinito e massima apertura… e poi tanta pazienza e… freddo… ma poi la soddisfazione di rivedere nelle dia lo spettacolo di quella sera ogni volta che ne ho voglia…

Ritorno

Ritorno… on Flickr.

Ritorno…

E’ stato bello!

Le nuvole sono state lontane… minacciose… ma lontane. Ci hanno concesso di godere di quel mare piatto, appena increspato dal levantino che in questi giorni di inizio luglio spira fino alla metà del giorno verso la spiaggia.

Ma adesso è ora di tornare… si …lo so… è triste lasciare proprio adesso che la spiaggia si svuota e oltre ai colori si può godere anche del rumore sommesso delle carezze che le onde fanno alla sabbia. Lo so… è triste… ma il nero sopra la Sila non rimarrà ancora lontano per molto. E’ ora di tornare e riporre i pensieri ispirati dal mare nello sgabuzzino della memoria dove conserveremo anche lo sguardo sognante che il mare ha portato al di la dell’orizzonte. Domani torneremo e il mare di luglio sarà di nuovo amaca di sogni!

Bolle

Bolle di sapone on Flickr.

“La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono l’illusione del futile, del provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell’indifferenza” (Francesco)

Balletti d’estate 

Balletti d’estate on Flickr.

Aspettare tutta la sera, con la macchina sul mono piede, e le dita che scorrono sui tempi perchè sai che i movimenti ci saranno… e poi vederla dentro l’oculare, quasi materializzarsi in un movimento che solo la macchina avrà registrato… La macchina non può che registrare quello che tu hai pensato dovrà avvenire. E allora realizzi che la serata è andata come volevi e puoi cominciare a goderti lo spettacolo!

WWF de noartri

Er WWF de noantri on Flickr.

Due anni or sono avevano pensato di ovviare alla fastidiosa abitudine delle rondini di farla sulle teste degli anziani che stavano a giocare a carte sotto i loro nidi distruggendo gli stessi. Oggi ho scoperto che qualcuno ha pensato a una soluzione meno cruenta e rispettosa delle esigenze degli umani e degli animali: un raccoglitore sotto il nido e sopra le teste delle persone sedute al fresco. Quando si vuole la soluzione si trova… e quasi sempre soddisfacente per tutti!