Anima tua, coscienza tua!

Come a dire: “Se lo dici tu?”
Oppure come dire: Se stai dicendo il falso, te la vedrai con la tua coscienza.
Era l’espressione tipica delle donne che volevano troncare un discorso che non gli conveniva. Era un modo di non dare ragione all’altra, di fargli capire che non potendo controbattere alle tesi della controparte per mancanza di informazioni sicure e provate, rimetteva alla sua coscienza le eventuali conclusioni.
L’espressione era usata dalle donne anche nel confronto con l’uomo che nella nostre zone pretendeva il ruolo di dominatore e non accettava di essere contraddetto, soprattutto dalla donna, sottoposta per definizione. Così quando la donna si rendeva conto di essere arrivata troppo oltre nella difesa delle proprie ragioni, lanciava questa massima che lasciava l’uomo con la sensazione frustrante di aver vinto solo formalmente.
Era quasi sempre uno strumento subdolo di falsa adulazione che lasciava all’interlocutore la responsabilità intera della decisione.
Era una delle tante armi che la donna aveva affinato nei secoli per sopravvivere ai soprusi e alle sopraffazioni di una società radicata nel maschilismo e nella legge del più forte. 

Ad Aprili u tti scuviriri ed a a Maju u canciari saju!

Nel mese di aprile non ti devi scoprire e a maggio non devi cambiare abito!
Una delle tante massime che le nostre nonne utilizzavano per prevenire le intemperanze modaiole dei più giovani che ai primi calori primaverili tentavano di togliere gli abiti dell’inverno e soprattutto quelle fastidiosissime e pungenti maglie di lana. Così come fastidiosi erano il resto degli indumenti intimi come le calze di lana o i mutandoni “i pilusetta”. I malanni erano però in agguato e in quei tempi non c’era la mutua che copriva il mancato guadagno. Gli ammalati avevano un costo in tutti i sensi: il dottore, le medicine, ma soprattutto, gli ammalati non lavoravano e due braccia in meno, molto spesso erano determinanti per la stessa sopravvivenza. Non era quindi soltanto l’amore materno che faceva dire alle nostre nonne queste parole, ma le passate esperienze della brutta incidenza della malattia sul bilancio familiare, già di per sé magro. C’era poi una motivazione molto meno salutista ma non per questo meno importante. La mancanza di soldi aveva ridotto le stagioni della moda a due soltanto: estate e inverno. Eravamo ancora lontani dall’invenzione delle mezze stagioni che erano conosciute soltanto dai signori e da chi comunque se lo poteva permettere.
Per il contadino: o “cuvirutu” o “scuvirutu”. La lotta era comunque sempre impari a scapito delle nonne che nulla potevano contro il fastidio che quegli indumenti di lana grezza provocavano sulla pelle di chi, per la giovane età, non si era ancora indurito al punto di non sentirne l’irritazione. Se d’inverno, il freddo, dentro e fuori le case, aiutava a sopportarli, ai primi calori primaverili, toglierli diventava il primo pensiero.

L'abbattiri

-“Mi fà appicciari” –
Micu “Purvira” u ssi putia regulari, ull’avia mai viduta tant’acqua. 
Puru i mutandi ormai eranu na cula e nnu riusciva mancu a pijari aria i tanti ch’era fitta l’acqua chi scindija. L’irtu i da “Rineddra” ormai però l’avia finitu e armenu u cc’era cchiù u piriculu i s’azzimbulari sutta chiri trempi appindinu. 
Ppi pocu ucci’avia lassatu i scarpuni intra chiru critacchiju e nnu lli paria veru ca nd’era nisciutu vivu. Ormai, na cula ch’era, putia puru pruvari ad arrivari finu a ra casa, tantu, trenta e trentunu, u cchijù l’avia fattu, ma tra l’acqua chi parica furzava ancora i cchijù, e ra gulia i si fumari finarmenti na sicaretta, a tentazioni i si firmari ad ancuna parti u ru lassava mpaci. 
A sicaretta sicuramenti era ra cosa chi u fricava primi i tuttu: ppi nenti u chiamavanu “purvira” ca nd’appicciava d’una arriti l’atra e ra vucca sua pariva nu focuni intra na sirata i viarnu. Chira menzura chi cci’avia misu a sagghjiri l’irtu era stata na menzura i mpiarnu cchijù ppi ra mancanza i du tabbaccu ca ppi chira annigata chi si stavia faciandu. 

Pijiatu cum’era intra su discurzu, a porta i da ggjiesa i du cimiteru spalancata, l’avia paruta nu miraculu. “Mindi fumu finarmenti una e pua mi puazzu puru finiri i d’annigari”. Chista era l’unica pinsata ca li putia viniri a cchiru momentu. Una è stata a pinsata e unu è statu u fattu… u tiampu u gira l’uacchji e già era d’intra. Finarmenti… menu mali chi cartini l’avia misi intra a busta i plastica i du tabbaccu… tutti belli asciutti…na bella presa, n’arruaccilata …na liccata… e via. Finarmenti fumamu! Ccu ra sicaretta a ra vucca, i manu chi si mpucianu intra a tasca i di cavuzi ppi circari l’abbattiri, e finarmenti appicciamu. “Malidizioni”! Tutti i jestimi i tutti santi passati e puru i chiri c’hanu ancora viniri! U fattu pua ca si truvava ntra na gghjiasa inbeci i du carmari, u faciva ncazzari ancora i cchjiù. Li pariva ca l’avia vicinu tutti i santi e cca ridivanu e ru cuggjiuniavanu puru. Inutili ca cci prova, l’abbattiri su na cula cumi i mutandi. A scatula i l’abbattiri era di cartuni e chiri cazzuni i l’inventori ud’avianu minimamenti pinsatu ca ccu ra pioggia si putianu vagnari, e nnu sirviri a nenti. A Micu nu truanu a ra capu l’avissa fattu menu mali. Li pariva cumi ciru affamatu i deci jiuarni ca cci mintianu suttu u mussu na pignata i carni i puarcu e nnu ccià facianu pruvari. I stintina l’eranu sagghjiuti ari cannarozza e ssi sintia viniri menu.
Ntoni “Spanticu” avia fattu a stessa pinzata i Micu. Puru iddru avia fattu a sagghjiuta i da Rineddra a quandu a quandu e li pariva nu miraculu ch’era risciutu a sagghjiri ccu chira timpistata. A paura i cci ristari siccu era stata cchjiù forti i da paura chi tinia ddu cimiteru. Ogni vota chi a ru focularu, u nannu cuntava d’anncunu muartu chi cci l’avia fatta, iddru jiva d’assammucciari arriati u liattu ppi nnu sintiri ca sinnò pua tutta a notti u riuscia d’a dòrmiri. U cci passava mai i da Rineddra, propria apposta.
Era troppu forti a paura ca ancunu muartu li niscjia davanti. Si nd’avissa vistu ancunu c’era piriculu ca diventavanu all’intrasatta, colleghi. Ma chira sira era statu custrettu, o i da Rineddra o i di Guiarci, ma i latra parti c’era piriculu ca cci ristava picchì cci vulia u duppiu ppi d’arrivari. A rorta i da gghjiasi aperta ud’era na sarvazioni ppi d’iddru ma l’acqua parica cchjiù stavia e cchjiù furzava e nnu d’era na bella pisata i cci ristari propria tandu. A diffirenza i Micu, cci’ha misu nu seculu a trasiri e nnu si sapia regulari s’era cchjiù cun tiantu i nu s’annigari o cchjiù dispiratu i chiru ca cci putia truvari. A cacareddra li jiva ru culu culu e ri gambi cci facivanu zochiti zzochiti ma pariva ca na paralisi u mantiniva ligatu ddradintra.
A Micu u lli paria veru. Na furtuna cumi chissa ull’avia mai capitata. Intra na nuttata cumi chira ancunu santu cci’avia mandatu a natru cristianu intra chira cappella. Chissu sicuramenti l’avia n’abbattiru asciuttu.
Una è stata a pinsata e subitu è statu u cunchiudimintu.
Na trozzuliata a ri spaddri i Ntoni e quattru paroli:
“Cumpà, mi fa appicciari?”
Ne risposta e ne d’abbattiru: ù
Ntoni è cadutu nterra cumi na famazza…e nnu sse cchjiù lizatu.
Parabula significa… Nd’ammazza cchjiù na sicaretta ca l’acqua a cuticchjiuni
Ps… Ntoni mancu fumava