U cagnu e ru chiuavu

1-IMG_3860-001_Snapseed

Si trasu ti rumpu – c’ha dittu u chiuavu a ru cagnu!
Sentami: i trasiri macari trasi  – ma trasi dirittu e niasci stuartu – c’ha rispundutu u cagnu!

Lascia un commento