Jualj Carcagnutu

jualj

A mmija mi l’hanu mparata ed’ija va dicua a vvua! Vua facitindi l’usu chi vuliti… tantu, ud’è ca l’ati pagati si paroli!

A prima cosa, m’ati pirdunari, ma ija no parru u talianu… ija sugnu carcagnutu e parru cumi tutti i carcagnuti….

A sicunda: ja ud’è ca sugnu tantu finu e ri paroli i libiru cumi mi calanu, cumi ova calatri. Nò sempri mi riagulu s’haju fattu a frittatica

A terza: M’ati cumpatiri si certi voti paru intr’a negghjia. Ricurdativi ca ija sugnu chiru c’ha truvatu i sordi u juarnu chi chjiuvia ficu.

M’avianu dittu: junciati ccu ri miagghji tua e facci i spisi! Hajiu nisciutu ccu ri sordi, u vvidia l’ura. Ma ara gghjiazza u c’èra nudru…

Dissà Maria a ra cummari Rosina: Ohi cchi ni mbinna, cummari Rosì, i mappini passaru sarvietti e ri sarvietti passaru mappini!

Mi dicianu: Ohi chi paisi muartu. U cc’è nenti chi fari! Cuami faciti a passari u tiampu? U ti prioccupari, u tiampu passa senza ca l’aiuti!

Figghjarì, cacchjati menti, c’adiddra u pisu li dura novi misi e ri dogghj aru massimu na nuttata, pua a ttijia, inveci, pi tutta a vita!

Si ricugghjia cu ru ciucciu carricatu e ru spiartu ci dimandava: i duvi viani? U zzu Peppi ccu ra santa pacienza rispundiva: ….ti riaguli!

I pinziari su cumi a rina… si ndi piji nu pugnu na bona parti ti fujia ddi dintra i jiriti…. e ssi i piji torna… u ssu mai i stessi!

Chiru chi sugnu mò ud’era prima e nnu sugnu mancu doppu… e mbeci ti cugghjunianu puru: Tè! U ssi canciatu i nenti… si sempri u stessu!

L’AKROS ha misu n’abbisu ca manca l’acqua stasira. Grazzij! E l’abbisu i l’atri 183 juarni i l’annu duv’è? Ni cugghjiuniati puru?

I ciucci si mbrigavanu a ra ghjiazza e ri patruni si scialavanu. Pua i varrili s’hanu ruttu, e ri patruni si dispiravanu! A fini idi ciuati!

Cum’era chjina a gghjiazza stamatina: machini sutta e machini subba, aru mmianzu e dd’ari minzini, tutti fermi a ssi salutari. Si pò fari!!!

A santu Mauru l’Anarchia ud’è n’utopia… è na pratica i tutti i juarni… nua simu anarchici i sempri!

A Santu Mauru sunu divoti a ra tradizioni orali: Tutti parranu, a ra gghjazza tutti jettanu sintenzi, ma cci ndi fussa d’unu sulu ca scriva!

Na vota l’abbucati i Santa Sivirina campavanu ccu ri mbrighi i di Santamarisi. Mo simu divintati amurusi e nnu nni mbrigamu cchjiù! O no?

A Santumauru u ciucciu chiama ricchji longhi a ru cavaddru e ru cavaddru si ndi prejia e chiama ciuatu a ru ciucciu c’u sà pijiari i misuri!

Hanu cuminciatu i festi i l’estati: Siccomi ca c’è ra crisi hanu pinzatu a ra trippa! Ca ppi ru spiritu cci vuanu dinari….

Su tiampu e dda muntagna, pija a zappa e ba ncampagna… su tiampu e dda marina pija a pignata e ba cucina!

Ija u cc’era, e ss’incasu cc’era, sicuramenti durmija, e ssi durmija, è sicuru ca mi sunnava ca u cc’era!

U mundu è na pruavula… i fora e tuastu e ddi d’intra è muaddru….

U tti spagnari i du rumbu i da vucca, spagnati i du rumbu i di stintina!

Chini zappa viva d’acqua, e chini futta viva d’ara vutta!

Zu Peppì, cuami ha fattu ad arrivari a cent’anni? Ogni vota ca u mundu pari ca mi cadja ncuaddru… ija mi scanzava nu pocu cchijù ddrà!

Ndavia ragiuni Peppi: Chissu a mmija mi para propria nu futtiri chiaru!

Si vò fari u vruadu cci vò ra carni, sinnò è sulu acqua quadiata!

Si passi i da petra chjantata e nnu ssi criticatu, a zza Rosina è niscjuta e ra zza Peppina è malata…..

Lascia un commento