" Ponti Ciccioni "

Hajiu lijutu nabeddra nutizza!

I chissi tiampi u d’è na cosa i nenti…

Subbu u blog i du vicisindico cc’è ru bandu ppi l’appartu i Ponti Ciccioni…

Cc’è scrittu puru:

“”Con questo adempimento praticamente l’Amministrazione Comunale di San Mauro Marchesato completa il programma elettorale con il quale si era prersentato agli elettori e sul quale aveva chiesto il voto.””

Mo ija dicu:

Ma si Santamarisi su propria cicati?

Ma cuami, l’amministrazioni ha fattu tuttu chiru c’avia prumintutu ed iddri u ssi ndanu mancu addunatu?

U suannu i du Sindicu s’ha fattu riartà e ri Santamarisi u riescianu a ru vidiri?

A ssu puntu dua su i cosi:

O puru u Vicisindicu si sonna, o i santamarisi stanu tutti durmiandu e chiri i l’amministrazioni sù l’unici vigghjianti.

Vua vidiri ca u fattu ca Santu Mauru stà muriandu è sulu nu suannu e intra a riartà Santu Mauru è divintatu nu paradisu?

Ma pò d’essiri puru ca l’amministratori nuastri si pensanu ca siccomi u ppulu u parra vo diri ca è cuntiantu o ca dorma e allura nu “”cumunicatu”” i cchjiù o unu i menu u ffà diffirenza.

S’è chissa è ra pinzata, allura è migghjiu ca su ricordanu:

U populu nè dorma e nnè è cuntiantu, fa sulu u cazuni ppi nu jiri a ra guerra.

Mò vua puterravu diri:

Ma u d’aviji dittu ca era na bbona nutizza?

E avissavu puru raggiuni!

U fattu però è ca chini s’ha squadatu ccu l’acqua cavuda, pua si spagna puru i l’acqua fridda!

Mi spiagu:

A nutizza e subba l’appartu, ma u proggettu i Ponti Ciccioni l’anu vistu sulu u Sindicu e ru Vicisindicu, e ri Santamarisi ud’è ca u sanu chhi intendanu loru ppi “”riqualificazione urbana del “” Ponte Ciccione “”.

Pò d’eesiri na jazza o nu gaddrinaru!

Prima i gridari a ru miraculu, cumi Santu Tumasi, vulerramu tuccari. Ud’è ppi d’ancuna cosa, ma i fili i da luci subba a gghjiasa ancora pendanu, l’”“arvuli “” su già siccati e ri marciapiadi sù già lesionati.

L’urtima vota c’amu sintutu parrari i Ponti Ciccioni, si parrava di nu Miliardu e duaciantu miliuni!

Mo amu scopertu ca si po fari puru ccu ciantuquarantamila aerii e namu domandatu:

U ss’avianu saputu fari i cunti prima, o ni stanu mpirruzzandu nu gaddrinaru mò?

U populu vigghjiantu u vulissa sapiri!

PRIMA!!!!