U sindicu e ru Juri

Cosi ca succedanu a Sammauru

Salutamu!

Era nu bellu pocu ca mi stavia gustandu sa storia i du sindicu ccu chiri i du “”juri”“. Vulia vidiri cumi jiva d’a finiri.

Avia sintutu diri ca u jivanu cchjiù tantu in accordu, ma mi pinzava ca era na fumata i faina. E’ dittu: Chissi su troppu spiarti ppi ssi mbrigari veramenti, si stanu nziniandu ppi ssi spruvari, ma pua l’accordu u trovanu.

Nu matrimuanu cumbinatu ccu tantu amuri u ssi scioddra ppi fissirij. M’era scurdatu i na cosa mpurtanti: A vita i n’amministrazioni è di cinqu’anni e faciandu a propurzioni, a crisi i di sett’anni currispunda quasi ari du’ anni.
Cumi si dicia: “”i primi sia misi … mussu e mussu, a ru prim’annu ….spaddra e spaddra, e du sicund’annu …culu e culu.

Propria accussì, a chiru c’haiu liutu subb’i giornali, parica i cosi su jiuti propria all’interessu e ru sindicu a chiri i du juri cci’ ha liutu u capucciu. L’ha chiamati vacabbundi e parolari e cci’ ha dittu: s’aviti curaggiu e ra forza, facitimi dimettiri.

E nnu d’è tuttu!

A rispundutu a ru vicisindicu (i du juri) e cci ha fattu l’elencu i tutti i cosi ca è riuscitu a fari fin’a mò, ccu loru e senz’i loru. Cci’ha fattu n’elencu luangu luangu ca si continua d’accussi ppi l’atri tre d’anni, Santu Mauru u fanu Provincia. S’u fussa ca i tutti chissi cosi, i conziguenzi i paga ru pajisi, a situazioni fussa daviaru ridicula. Ma cuami,…. ccu tutti chiri stanzi ca cci sù a ru cumuni, ….possibili ca u riusciti a bbii truvari na stanza ppi bbi sbulicari a matassa? Ppi forza subbi i giornali vi l’ati cuntari? Allura è divintata na moda?

E ppua, na cosa u nmmi cumbincia, intra tuttu su sdrusciu:

Si l’amministrazioni stà faciandu tutti si cosi c’ha dittu u sindicu, picchì chiri i du juri u ssu cuntianti? Picchì puru u vicisindicu ad amminazzatu ca si ndi và?

Cca dua su i cosi,… u nni cugghjiuniamu,…

* O l’amministrazioni ù funziona, ppi curpa i du sindicu, e allura chiri i du juri u vuanu aiutari a ssi correggiri.

* O l’amministrazioni u riescia d’a funzionari picchi chiri i du juri u portanu ajiutu.

O una o l’atra, u risultatu però, e ru stessu:

o vi mintiti in accordu ppi bbi stari ancora ‘nsiami, o vi lassati senza troppi gridati … ca i guagliuni u nd’hanu cianciri i conziguenzi… povari criaturi, cchi curpa ndi tenanu loru si vua u bbi vuliti cchiù beni…. cchi curpa nd’hanu loru si vati vulutu spusari afforza e ccu tutta chira prescia.

Cci fussa puru n’atra pussibilità:
* Chira ca l’amministrazioni sta funzionandu… ma chissa e nna fragulicchija ca ormai sulu u sindicu cci crida.
Cuami a fragulicchija i di dimissioni da “”richiedere”“

Ma quandu mai!

Nu sindicu u ttena bisuagnu i si fari “”richiedere”” i dimissioni: Si tena ra forza intra u cunsigghjiu, cuntinua… sinnò sindi va!

N’atra cosa u mmi sta cumbinciandu:

Mentri i sposini si mbriganu, u parintatu stà ccitu.

E’ beru ca “”tra moglie e marito non devi mettere il dito”” ma quandu a mbriga arriva d’aru puntu ca puru i casi si pùanu sciuddrari, allura puru u parintatu avissa di diri ancuna cosa.

Ppi nni capiri miagghjiu…

Cchi ndi penza ra minoranza i tuttu su sfaciu?

Forzi ca è benutu menu chiru chi sapìa scriviri e nnu ssi puanu fari cchiù i manifesti?

O, ppi casu, cci’hanu piatu gustu a stari a ra finestra a ssi gustari u spittaculu.

U sacciu ca vua aviti i scoli avuti, e capisciti i cosi cchijù di mia ca sugnu anarfabeta, ma na cosa va vuagghjiu diri u stessu:

Quandu i ciucci si mbriganu,… i varili si sgascianu!

Ppi ra serji:

Mo chi l’amuri è gghjiutu all’interessu, trovati a cchijni vua tu ca ija ti lassu.