Cchi d’è ru ballottaggiu?

Catirì! Vida ca ija niasciu! A ra jiazza cci su i comizii ppi ru ballottaggiu e ppi ru referendum!
– Ohi Giggì, e cchi d’è ru ballottaggiu?
Giginu Coraisima rimaneva sempre impasamato di fronte alla disarmante ignoranza della moglie, anche se nel corso degli anni questa si era sempre palesata nonostante i suoi tentativi certosini di farle capire i rudimenti di quella che lui considerava l’arte della politica. Non si era mai capacitato di tanta ottusità nella mente di una donna che per altri versi si era dimostrata più intelligente e pragmatica di lui. A questa deficienza della moglie, del resto, lui faceva risalire l’inizio delle sue sfortune politiche dato che è notorio, accanto ad un grande uomo c’è sempre una grande donna! Ecco, a lui era venuta a mancare proprio la grande donna, ed era per questo che nonostante i suoi trascorsi di militanza rivoluzionaria non era mai riuscito ad emergere come dirigente politico.
– Catirì! Sempri a solita ciota… U capisci nenti…Ari votazioni c’amu fattu u 6 e ru 7 nessuno di li candidati ad arrivatu alla maggioranza dello 51 per ciento delli voti e allora si ha da andari a rivotari tra chelli chi sono arrivati i primi dua: Schfinu e Zurlu. Mo chini pijia ddi cchjiù diventa prisidenti de la provincia di Cotrone!“ ”
– Ha! Mo hajiu capitu…Ma c’è na cosa ca ancora u mmi trasa… Chini pia di cchjiù cchì?
– Vuati!…Catirì!…Catirì!…Voti!
– Ha!…E chini cci duna?
– Catirì! Tu facissi partiri a miduddra puru a ru diavulu!… Nua!, ija, tu, l’atri,… chini vua ca cci duna ri vuati?
– Ma allura amu jiri a vutari torna?
– Ara bon’ura! U vua vidiri ca cc’iadi arrivatu? E’ tosta all’iniziu, ma pua chjianu chjianu si squagghjia! Sini!… amu jiri a vutari torna ppi ri Provinciali,… u 21… e d’amu scegghjiri a chini vulimu cumi prisidenti i da pruvincia: Zurlu o Schifinu… A capitu mò cchi d’è ru ballottaggiu?
– Ohi Gigì!…Vida ca ija u stajiu a ra gghjiazza i da matina ara sira cuami a ttija! A nnua fimmini si na cuntati vua ancuna cosa a sapimu, sinnò ppi nnua u ballottaggiu pò d’essiri puru na gara i ballu a ra gghjiazza. Ma mò chi l’hajiu capitu, ma spieghj natra cosa? Ppi chini amu vutari tra Zurlu e Schifinu? E nnu mmi diri n’atra vota ca u capisciu nenti ca sinnò mi ncazzu veramenti e tti pijiu ccu ru palu i da scupa!
– Ma si propria ciota furnuta? …Sapiandu l’idei mia ti vena ppuru u dubbiu subba chini amu vutari?… Armenu ca Schifinu è ddi sinistra e Zurlu è di Destra, armenu chissu l’avissi sapiri! E nua famiglia di proletari, di rivoluzionari della prima ora, di gente del popolo, per chi dovrebbe votare se non ppi Schifinu… armenu chissu t’avissa dd’essiri chjiaru: Schifinu è ru candidatu i da sinistra e nua vutamu a sinistra!… ntendi???
– A mmia mi sa ca si ttu ca nun ntendi! Armenu ppi mia sa cosa i da sinistra e da destra mi para menu chiara i du ballottaggiu… ija viju sulu ca a Sammauru chiri chi na vota circavanu vuati ppi ra destra mo cercanu vuati ppi ra sinistra, e viciverza… e allura mi para sulu na cugghjuneddra si a destra e ra sinistra cancianu a sicunda i duvi è giratu u cristianu a cchiru momentu!
– Giggì, ija tiagnu a cumpusioni intra a capu, e ssi pò puru capiri, a doti mia ud’è mai stata a spertizza… ma tu mu fà capiri picchì finu a ru setti ma dittu ca a sinistra era d’Iritali, ca ccù Schifinu cc’èra Sculcu e Filippellu, e mmò chi Iritalu ha pirdutu, Schifinu ha divintatu i da sinistra? A mmija mi pra ca si ija sugnu ciota, tu sì sicuru cazzuni!
– Catirì! la tua mente molto elementare e gnorante, ti impedisce di cogliri i nodi fondamentali della politica moderna… tu non sai niente di “convergenze parallele”, di “equilibri stabili e instabili”, di “confluenze di idee portanti… tu non potessi mai capiri "l’umussi” delle nuove stagioni della politica!“… Tu tad’ì accuntintari di andari appressu a chini ndi capiscia cchjiù ddi tija! E’ ru distinu tua… Ti cci devi conzare! Schifinu u d’è di sinistra ppi cchì è di sinistra, ma picchì, nell’ottica di uno scontro che ha dimensioni nazionali rappresenta l’unico elemento che a Cotrone, si oppone al disegno di un’Italia "egemonizzata” dal cavaliere! Insomma… ppi tta fari brevi e facili, ta dicu a ra paisana: O ti manci sa minestra…Schifinu,…o ti jiatti i sa finestra… Zurlu!
– Giggì, a mia mi para ca a cumpusioni intra a capu a tiani tu…e sulu ca ccù quattru paroli addotturati ciarchi i ti cumbinciri ca ha capitu tuttu! A verità ch’è capitu ija è ca mò “è tuttu nu futtiri chjiaru, cumi diciva chiru santu i Peppi, e l’elezzioni su divintati nu mundu i futta, futta! Ija futtu a ttija e tu futti a mia, e ra sinistra e ra destra sù divintati sulu paroli ca servanu ppi tti futtiri ccù menu duluri!
– Donna! Tu stai faciendo un discorzo qualunquista da pirzona gnurante quale sei! Tu non potessi capire lo piso grande che noi chi facessimo politica siamo costretti a somportare! Tu non potessi capiri quali grandi disegno si ammuccia dietro la nostra apparente ncorenza! E d’ija chi cci piardu puru tiampu ccu na cuccuzza cumi a ttija!
– Però, pua intantu, senza u vuatu i di cucuzzi cuami a mia vua fussivu rinduciuti a parrari ccu ri mura, e ppi finiri ccu paroli i chiri chi tenanu i scoli avuti, u sà cchi tti dicu? Jamu a vutari a Schifinu "per far falliri il disegnu strategicu i du Cavaliari” ca pua quandu amu vinciutu ni manciamu a strategia, a sinistra, a destra, e puru i schedi elettorali… e nnù tti lamintari si ti para ca u piattu è bacantu… è sulu ca u manciari u ssi vida picchì è fattu ccu “l’umussi” delle nuove stagioni della politica!“
– Ma siccomi si statu tantu gentili i pirdiri tiampu ccu mija, picchì u mmì dici natra cosa?…
Parica a Carmialu u ll’hajiu sintutu jittari u bandu ppi ri comizii!
Nè d’hajiu vistu gianti trasiri i casi casi a circari vuati!
A mmija mi para ca i Schifinu e Zurlu u llindi frica nenti a nuddru!
U tti para strana sa cosa?
Deci jorna arriati eranu tutti ppi vota achissu e vota a chiru o chir’atru, e mmo su tutti a ra casa cuami si i lezzioni o u ballottaggiu, cuami u chiami tu, fussanu intra a Merica e nnò a Cutruani!
U cci sù cchijù santini, facsimili, manifesti, comizi, ricoteddri, riunioni… u cc’è cchjù nenti! Ma ud’è ca ppi casu, deci juarni arriati era sulu na mbriga ppi chini avia ddi sagghjiri a ru cunsigghiu e nno na quistioni politica” Ija puazzu essiri puru ciota, ma mmia mi para ca i Zurlu e di Schifinu u lli ndi fricava nenti a nuddru mancu a duminica scorza!
– Giggì!… U sà cchi tti dicu?… sa pulitica è chissa, allura è miagghjiu ca va faciti vua, chiri chi vuliti u scannu, ca ija staiju bona a ra casa mia! A mmia mi para ca i pulitici i Santu Mauru ragiunanu cumi chira canzuna chi mi cantava ra nanna:
Mi sì vinutu tantu tiampu appriassu,
Tu davi na pidata ed ija nu passu!
Mo chi l’amuri è gghjutu all’interessu,
trovati a cchì vò tu, ca ija ti lassu!
– Giggì… ntendi?
Le parole della moglie erano per Giginu Coraisima tante coltellate su un corpo già sfinito a cui era stata tolta la linfa vitale delle tante illusioni che ad una ad una erano crollate nel tempo. Venute meno le basi dell’impegno fondate sulle categorie politiche che storicamente si erano evolute nella prima fase della sua vita, rimanevano solo barlumi di appigli legati a speranze più che ipotesi politiche reali. Ma dare ragione a Giggina significava sconfessare una vita di slogan, di idee, di progetti che sembravano sempre troppo vicini al compiersi per poterli considerare pie illusioni. Ammettere il torto non sarebbe stata soltanto una sconfitta ideale, ma consegnare nelle mani del vero avversario – la moglie – la verità più elementare:
U ciuatu sugnu ija, e nnu sugnu ciuatu sulu oji,… sugnu statu ciuatu puru ajiari!
No!
Questo mai!
– Catirì… lassa perdiri… a pulitica u d’è tuazzu ppi ri dianti mucati ca tiani tu!
La politica è un’arte! Non ha bisogno di spiegazioni!
E mentre la lasciava con questi pensieri profondi, nel profondo della sua mente frullava un pensiero poco edificante nei suoi confronti:
Ma allora è per questo che io sono un morto di fame… tutti gli artisti muoiono disperati e poveri in canne! Gli artisti muoiono di fame… e i loro rappresentanti legali si fanno i soldi con le loro opere!
Mi ricorda qualcosa… diceva tra sé e sé.