Mio caro Silvio grande amore

Mio caro Silvio grande amore
io ti ho sempre nel mio cuore.
Si tu fai quattru e quattr’ottu,
ni cacci l’articulu 18;
datu ca si puru senza cuscienza,
levani puru a contingenza;
e sempri senza pietà,
frìcani puru l’anzianità;
si vua fari dispiattu a ri sindacati,
aumenta u numiru i di disoccupati;
si vua fari i cosi serij,
lassani puru senza ferij;
e ssi vo fari cosi fini,
fanni pagari puru i medicini;
si pua vua fari ancora danni,
danni a pensioni a novant’anni;
a novant’anni a vita è finita,
e vaffan’culu tu e ra vita.