A ruha

Personaggi: Tiresa, Mena, Luvisina

Contesto: A ruha

T: Cummari Mè… mu mpristiarri na pocu i d’uagghjiu ca propria mò l’haiu furnutu? Ca tu riandu dumani… U sà ca u mmi ndi tiagnu! Doppica chiru disgrazziatu i maritumma pensa sulu ari carti e d’à biccheriari… sinnò u cci mbìnia senza uagghjiu. ” “

M: Ohi cummari Tirè!… e cca c’è puru bisuagnu u tti giustifichi ccu mia!… parica u ru sapimu chini sù chiri ca sulu cercanu e nnu rendanu mai!…Intra sa ruha simu tutti na famigghjia… si u nn’aiutamu una ccu l’atra a ru momentu i du bisuagnu… cumi ni cci prisintamu davant’aru Signuri!…

Tiresa porta l’olio a Mena che si allontana verso casa sua mentre si affaccia Luvisina, la dirimpettaia di Tiresa.

L: Tirè…, t’ha vinutu a truvatu a cummari tua?… E cchi lli sirviva…? Ca u ru sapimu… ca ppi nenti u ri mova ri ciunchi…! Duvi mia u cci crucia cchjiù… ca si vena natra vota a fazzu pinni, pinni, e ri ciunchi cci fazzu jiri cum’u viantu… a ssa lòffara!

T: Ohi Luvisina mia!… cuami sugnu misa ccù sa cristiana…. ogni juarnu vena e ciancia!… mo ppi ru sali,… pua ppi l’uagghjiu e n’atra vota ppi ru pipi… ed’è na cundanna ca u mma riasciu a cacciari cchiù i ncuaddru!… Ma ccì tiagnu u Sangiuguanni e nnù puazzu fari su piccatu all’anima mia. Iddra dìcia ch’è ru maritu… ma u sapimu tutti, quantu coccia cci ndi passa d’a chiru vacabbundu!

Mena è rientrata in casa e dietro il vetro della finestra osserva il parlare delle prime due.

M: Mera, mè… cci manca sulu terzu pedi ppi fari u tripuadu i du diavulu! Si dua sciancati i fimmini u ssì ndi perdanu una ppi parrari mali i Maria Vergini!… Sugnu sicura ca mi stanu jittandu avanti l’uaggjiu ca manu mpristatu… cumi s’ù cci fussanu mai vinuti a ra casa mia ppi mprustu…! Chi vi via u vvi si rumpa ra giarra i notti e ppi nnù ndi ricugghjiti mancu ppi l’uagghiu santu…!

Parabula significa:

Cuami n’amu vulutu beni intra chira vineddra… pariamu na famigghjia sula… e mmò, a ssì tiampi i d’oji mancu ni canuscimu cchiudi!