U Zzu Ntoni e ra luna

Na matina i l’estati i du 69, u 21 i lugliu, ari 7 e anncuna cosa, a gghjiazza era vacanta, u ssi vidia n’anima ngiru.
Ija era propria nciotitu, mi pinzava ca truvava tutta a populazioni davanti a ru municipiu, e mbeci…
Tutta na nottata a stari attaccatu a ra tilivisioni, ccu ra vuci i Titu Stagnu ca mi ntrunava ri ricchji, e Santu Mauru imbeci durmia…. ” ”
U nannu c’avia durmutu runchjiandu tutta a nuttata m’avia divutu sirviri ppi capiri ca era miagghjiu ca durmia pur’ija, però u giornali cci’avia misu nu titulu ca pijava tutta a prima pagina, e nu mmi facia ru curaggiu i mi pirdiri l’avvinimentu.
Ma cuami? L’uamu scindiva ppi ra prima vota subba a Luna e nua durmimu?
E’ beru ca ull’avianu tutti a tilivisiona, tantu e beru ca ija mi l’ajiu divuta vidiri duvi u nannu ca l’avia, ma armenu chiri pocu chi avianu sa furtuna avissanu vutu vigghjiari ppi ssa cosa.
E pua na vota chi la vista, vua nisciri a ra gghjiazza a ndi parrari?
E mbeci nenti… cumi si u fussa successu propria nenti… e ra Luna chi ancora si vidia n’cialu, pari ca mi sfuttia…
Parica mi dicia:
U llindi frica nenti a nuddru, sulu a ttia ti venanu si fisimi i prima matina… va curcati ca sinnò ti pianu puru ppi pazzu!
Mentri ca era cu ssi pinziari a ra capu, i du spuntuni i da Lustra haiu vistu nisciri a ru zzu Ntoni, nu viacchiariaddru ca parecchji voti mavia datu a cumpidianza i mi cuntari i fattariaddri ca sapia, e mmi vulia beni picchì era d’unu i di pocu ca u stavia d’a sintiri.
Allura m’haju fattu curaggiu e m’haju abbicinatu.
Appena l’haju vistu i du vicinu mai rindutu cuntu ca s’era d’appena livatu i du liattu e di chiru c’avia fattu vidiri chira matina a tilavisioni, sicuramenti u ndi sapia propria nenti… ma m’haju fattu curaggiu u stessu e cci’haju dimandatu:
– Zzu Ntò, ha vistu cchi d’ha successu?
Iddru m’ha ntraguardatu menzu assunnatu e m’ha dittu chjianu, chjianu:
– A chini hanu ammazzatu?
– Picchì, hanu ammazzatu ad’ancunu?
– E cchi ndi sacciu ija, mo m’è lizatu i du liattu?
– E allura picchì sa dimanda subba chini hanu ammazzatu?
– Picchì t’hajiu vistu a chist’ura sulu a ra gghjiazza e puà ma dimandatu cchi d’ha successu e d’ija è pinzatu annavota a mali!
– Ija imbeci vulia sapiri i du fattu i da Luna!
– Quali fattu i da Luna? Cicciarì… t’ha mbriacatu a primamatina?
– No zzu Ntò… vulia parrari ccu bua i di cristiani chi su gghjuti subba a Luna… i Mericani!
– Allura si prpria mbriacu… u cc’è cchjiù misiricordia… nu guagliuni bravu e di bbona famigghjia cuami a tua, ca è già mbriacu a ri matinati! Mo chi viju a patritta cci l’haiju diri! U d’è na cosa bella chira c’ha fattu! Vavatindi a ra casa ca è brigogna a tti vidiri a ssi cundizioni!
– Zzu Ntò… ma vida ca ija u ssugnu mbriacu, ija u vinu u mmu vivu mancu quandu manciu, ti figuri a matina!
– E allura si nisciutu fori i capu! Povariaddru!… viani ca t’accumpagnu a ra casa…
– Zzu Ntò!… Ccu tuttu u rispiattu ca vi puartu!… U sapiti cumi vi vuagghjiu beni?… ma mi para ca stamatina siti vua ca ancora u vvi regulati!
– Figghjiu benidittu!… tu mi parri i cristiani ca su gghjiuti subba a ra Luna e d’ija u mmi riagulu?
– Ma su gghjuti veramenti! U ll’ati sintutu chiru c’ha dittu a tilavisioni?
– Figghjiarì… ma tu ancora cridi a ri fraguli i da tilavisioni? Guarda na pocu ncialu!… A vì duvv’è!… Ti para d’a ttia ca cci capanu dua cristiani subba chira palla? E pua… ammittimu puru ca fussa veru… Ti para d’a ttia ca a lassavanu ddra?
– Ohi cicciarì… cumi si cazzuni…!

Lascia un commento